Hierbij een verkorte beschrijving van de verschillende verkoopactes.

De originele aktes liggen in het  Gemeentearchief van Rotterdam.

Na elke beschrijving is een link naar de gescande acte.

 

 

1.  De grond waar het oorspronkelijke Gereformeerd kerkgebouw stond wordt voor het eerst aangekocht door Jasper Luiten Jaspers.

 

31 januari 1890 verkoopt  Mejuffrouw Grietje Vermaat, weduwe van de heer Arie Groenenboom aan de heer Jasper Luiten Jaspers, godsdienstonderwijzer: een huis onder de gemeente Poortugaal op het dorp aan de straat strekkende van die straat tot den Achterweg met uitzondering van dat gedeelte van het erf hetwelk grenst aan het erf van na te noemen Heer Claes Cornelis de Koning zoodanig als dat gedeelte op het terrein is afgebakend.

 

Klik hier voor de akte

 

2. Jasper Luiten Jaspers verkoopt het gebouw door aan de beheerscommissie van de toenmalige Gereformeerde Kerk, genaamd ‘’de Kerkelijke Kas’’.

 

24 oktober 1890 verkoopt de heer Jasper Luiten Jaspers, wonende thans te Rozenburg, en in vollen eigendom af te staan en over te dragen aan en ten behoeve van de Vereniging, genaamd  de Kerkelijke kas, gevestigd te Poortugaal en onder die naam als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van den tienden Februari van dit jaar en van welke vereniging het bestuur wordt gevormd door:

1. Maarten Braat, werkman

2. Pieter van Bokkem, koopman

3. Arie Rooijmans, melkboer

4. Gerrit van der Meer, landbouwer en

5  Marcilis Hoek, landbouwer, allen wonende te Poortugaal

Een huis, erf en tuin, staande en liggende onder de gemeente Poortugaal op het Dorp, bij het  kadaster dier gemeente bekend in sectie A, onder nummer 994

 

klik voor de akte

 

3.  De ‘’Vereniging Kerkelijke kas’’ gaat over in de Gereformeerde kerk.

 

28  februari 1905

De ondergetekenden:

1. Marinus Molenaar, werkman

2. Samuel Beukelman, landbouwer

3. Simon Buizer Corneliszoon, landbouwer

4. Joost Rooimans, nachrijder, allen wonende te Poortugaal

handelende als Voorzitter, secretaris en leden van en uitmakende het Bestuur van de Vereeniging De Kerkelijke Kas te Poortugaal

 

En de eerwaarde Heeren

1. Leendert Rooimans, werkman

2. Marinus Molenaar, werkman

3. Marcelis Hoek, landbouwer

4. Hendrik Bastemeijer, werkman, allen wonende te Poortugaal

enige leden en te samen deel uitmakende den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Poortugaal en als zoodanig ten dage handelende

verklaren dat de vereniging,’’ de Kerkelijke Kas’’, opgericht is om den goederen, zoowel roerende als onroerende te beheeren, welke zijn bijeengebracht door of ten behoeve van de leden der Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Poortugaal, thans bij de Regeering bekend onder den naam van den Gereformeerde Kerk te Poortugaal.

Dat de leden dier Vereeniging uitsluitend bestaan uit leden van die kerk en dat zij nimmer en anders, geen leden dier Kerk in haar midden heeft gehad of mogen hebben, zoals uit haren statuten en huishoudelijk reglement blijkt.

Dat die Vereeniging indertijd is opgericht omdat het onzeker was of van Regeeringswege het rechtsbestaan der Gereformeerde Kerken zou erkend worden, zoodat die kerk hare goederen op haren eigen naam zettende, in ongelegenheid had kunnen geraken.

Dat evenwel die goederen uitsluitend gestrekt hebben ter voorziening in de behoeften der gemelde Kerk, zoodat het bestuur der vereeninging ‘’De Kerkelijke kas’’ zelfs verplicht was, nopens dat gebruik, geheel te gedragen  naar de inzichten, wenschen en aanwijzingen van den Kerkeraad dier Kerk

Dat echter thans de Gereformeerde Kerken in Nederland zoowel die welke vroeger Christelijke Gereformeerde als die welke vroeger ‘’Nederduitsche Gereformeerde’’ heetten zich tezamen als ‘’de Gereformeerde kerken in Nederland’’ en elk afzonderlijk onder den naam van de Burgerlijke Gemeente waaronder zij ressorteert, tot Hare Majesteit den Koningin gewend hebben om deze in kennis te stellen van haar naamsverandering en van hare organisatie   …..

Dat de onroerende zaken, waarvan sprake is, thans nog ten name van deze Vereeniging staande, bestaan uit

Een huis, benevens kerkgebouw en erf onder de gemeente Poortugaal op het dorp; kadastraal bekend als Sectie A onder nummer 994

 

klik voor de akte

 

4.  Het kerkgebouw wordt verkocht aan de ‘’Vereeniging tot Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsche Hervormde Kerk te Poortugaal ‘’.

 

29 juli 1930 verkoopt

Lucas Haspels, schoen- en zadelmaker als waarnemend voorzitter van de gereformeerde kerk te Poortugaal en als gemachtigde van de Heren

1. Johannes Willem van Wijngaarden, timmerman

2. Abraham Leendert Turien, verpleger

3. Leendert van Noorden, landbouwer

4. Simon Buizer Corneliszoon , zonder beroep en

5. Pieter Leendert Groeneweg, timmerman, allen wonende te Poortugaal in hun hoedanigheid als kerkeraadsleden van de Gereformeerde kerk te Poortugaal aan

De heer Cornelis Maarten de Zeeuw, landbouwer als voorzitter van en als gemachtigd door

1. Willem Johannes van Gaalen, verpleger

2. Jacob Onderdelinden, metselaar

3. Rinus Jaarsma, verpleger en

4. Hendrik Verschoor, loodgieter

als bestuur van de vereeniging ‘’Vereeniging tot Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsche Hervormde Kerk te Poortugaal ‘’

A. Een kerkgebouw met de daarin aanwezige electrische geleiding en de daarbij staande drie woonhuizen met erven en open grond an de Dorpsstraat te Poortugaal, kadastrale sectie A 1167.

B  de in vermeld kerkgebouw aanwezige meubelen met uitzondering van een orgel.

 

Klik hier voor akte1, akte2 en akte3

 

De geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Poortugaal verplaatst zich nu naar het nieuwe kerkgebouw aan de Emmastraat in Poortugaal.

 

Het gebouw is nu in handen van de ‘’Vereeniging tot Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsche Hervormde Kerk te Poortugaal ‘’

 

5.  Verkoop in 1977 door de Vereniging van Rechtzinnig Hervormden aan de heer Hendrik Oostveen:

 

Het winkelpand met ondergrond, staande en gelegen aan de Dorpsstraat46 en 48 te Poortugaal, uitmakende een afgepaald gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Poortugaal sectie A nummer 1969.

In de akte is een beding dat bepaalt dat de begane grond ingericht moet blijven als winkelpand.

 

Klik hier voor de akte

 

 

6.  Verkoop door de Vereniging van Rechtzinnig Hervormden aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente in Poortugaal:

 

Het voormalige kerkgebouw en verenigingslokaal met ondergrond en erf staande en gelegen aan de Dorpsstraat46 te Poortugaal, uitmakende het resterende nog ten name van verkoopster staande  gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Poortugaal sectie A nummer 1969

 

Klik hier voor de akte

 

Deze verkoopt het gebouw direct door aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente in Poortugaal.

 

De Diakonie verhuurt het gebouw aan de Hervormde Stichting voor Gemeenteopbouw en Gemeenschapsvorming te Poortugaal voor Fl 5,-- per jaar.

Deze stichting verbouwt het gebouw en beheert het gebouw vanaf 1979 onder de naam Trefcentrum’’De Kapel’’ als wijkcentrum voor de Hervormde Gemeente in Poortugaal.

De verbouwing werd gedaan door aannemer Eldert Verhoef voor de ruwbouw en 30 vrijwilligers voor de afwerking. 

Spreuk

De bijbel is de Tomtom op je levensweg

Nieuws

Zondag 19 mei - 9.30 u. Pinksteren

Voorganger: ds. H. van Walsum

Om in contact te komen met de gemeente kunt u contact opnemen met:

Predikant: Ds. Hans van Walsum, E-mail: predikant@pgpoortugaal.nl, tel: 06-22912489
Scriba: Roel v/d Berg en Jannine van Lieshout, E-mail: scriba@pgpoortugaal.nl
Website: webmaster@pgpoortugaal.nl

Dorpskerk

De dorpskerk is gelegen direct aan de Groene Kruisweg op de kruising met de Kerkstraat. Telefoonnummer van de dienstdoende koster: 06-17044302. De kerk ligt op loopafstand van het metrostation Poortugaal. Voor verhuur van de kerk: Dhr. A. de Keizer, tel: 06-22 797 952

De Haven

Het adres van dit gebouw is: Emmastraat 9, Poortugaal. 


Klik hier voor ons Privacy Statement.